Page 9 - zofim_WEB

This is a SEO version of zofim_WEB. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
9
:א בלש
הנוזת אשונב םרבשו םיסותימ
.3 חפסנב םיסותימה ןיבמ )הפצר /ריקה לע( בחרמב םיבותכ םיטפשמ 10 םירזפמ
.ומש תא םתוחו ןוכנ אל/ןוכנ – ןמסמ דחא לכ
הבושתה תאו םיכינחה תובושת םוכיס תא ,דחא סותימ גיצת הצובק לכ תונטק תוצובקב
)4 חפסנב תובושתה לכ( הנוכנה
:ב בלש
.תיתנוכשה תלוכמל וא רפוסל האיצי
םירושקה( םימייוסמ םירצומ יבגל ?הלגעל םיסינכמ המ :םינכרצה םע תונויארו תיפצת
?המל םינכרצה תא לואשל –)ןושארה קלחהמ םיסותימל
:םוכיס תחיש
.תיפצתב ואר המ ורפסי םיכינחה
?םינכרצה תוגהנתהב תאז וניאר המכ דע ?םיסותיממ םיעפשומ ונחנא המכ דע
.’וכו םינשי םילגרה ,תומוסרפה תעפשה ,תועומש לע תוליעפו החישל חתפל רשפא
:ןוידל תולעהל רשפאש םיפסונ םיאשונ
.תומוסרפה חכ
לעו םישוע ונחנאש תוריחבה לע תומוסרפב םישנו םירבג םיגצומ הב ךרדה תעפשה
.םיארנ ונחנאש ךיא
ךותמ אלו וביבס םירסמה תעפשהמ ענומ אוהש שיגרה וב דחא עגר לע רפסי דחא לכ
.תמאב הצור וא שיגרמ אוהש המ