Page 3 - zofim_WEB

This is a SEO version of zofim_WEB. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
3
:א בלש
לש תונומת לש הלודג תומכ הפצרה לע רזפל שי( תונומת רגאמ םיכינחה ינפב גיצנ
.)טנרטניאהמו םינותיעמ םימלוצמ תואנקויד
?המוד ינא ימל
.התוא חקייו תחא הנומת רחבי ךינח לכ
:ב בלש
?המוד תויהל הצור ינא ימל
.התוא חקייו תחא הנומת רחבי ךינח לכ
:ג בלש
דועבמ שקבל רשפא .הנש 10/20/30/40 דועב האריי דציכו םויה ומצע תא רייצי דחא לכ
.ומצע תא רייציו הארמב ןנובתי ךינח לכ .תוארמ איבהל דעומ
םיטירפ רחבי א”כ .’דכו םיעבוכ ,תואפ ,םידגב זגרא תרזעב תוליעפה תא רישעהל רשפא
.דיתעב ומצע תא האור אוה דציכ שיחמהל ידכ ותוא ורגביש
:ד בלש
?אל המו ?יב יולת המ ?הנתשי המ ?ראשיי םויה ינאש יממ המ
:ךינח לכל ישיא ןולאש
:םוכיס - ה בלש
ידיתעה הארמל ולש יובינה תאו רחבש תונומתה תא גיצי ךינח לכ בבסב
?’ב בלשב יתרחבש הנומתל המוד תויהל לוכי ינא ךיא ?ולא תונומת יתרחב המל – ריבסיו
?דיתעב ךכ האראש בשוח ינא המל
הממי ךשמב התוא אלמל םיכינחהמ םישקבמו הלבטה תא םיקלחמ
:םידרפנש ינפל
יבגל אלמ רתויש המכ טוריפ בותכל שי הלבטב .האבה הלועפל איבהלו המלש
.רבד לכ