Page 2 - zofim_WEB

This is a SEO version of zofim_WEB. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
2
,םירקי םיכירדמ
היישע םדקל התלוכיבו םימישרמה הילעפמב ,ברה הלדוגב העודי םיפוצה תעונת
איה ,הטושפ הלועפ תרתתסמ ,הלא תולודג םילימ ירוחאמ .הלש םיטבשב תיתועמשמ
 .הכרדהה תלועפ
תוסיפת םהב עטונו ויכינח לומ לא דמוע םכומכ ריעצ ךירדמ םהב ,הלאה םיעגרה
התמצוע םינחבנ קוידב םשו תיתימאה היישעה תשחרתמ םהב םיעגרה םה ,םיכרעו
.העונתה לש היתוקזוחו
בשוח רוד ,בייוחמו יכרע ריעצ רוד ךנחל ןורשיכהו תלוכיה תא םכידיב שי יכ יל רורב
היישעה תאו הפנעה תיפוצה תרוסמה תא ךישמהל םילכה תא וידיב שי רשא יתרוקיבו
.םינשה תבר תיכוניחה
םיאשונב תוקסוע רשא הכרדה תורבוח לש ןתאצוה לע הנש ידימ דקוש ,ךוניחל ףגאה
תלבק תאז םע דחי ,הכרדהה תכאלמב םכל רוזעל אוה ןדיקפת רשא םינווגמו םינוש
.ךילהתב ןושארה בלשה קר איה תרבוח
יפיצפס ןפואב ותמאתהו וב תוקמעתה ,אשונה תדימל לע תססובמ תיתוכיא הכרדה
.םיכינחה לא
לעו םתלוכיב הנומא לע ,םיכינחל הבשקה לע תססובמ תיתוכיא הכרדה ,ןכ ומכ
םישוע םתאש חוטבו ךומס ינא .ישיא חותיפו עדיל רוקמ םרובע תויהל הנכו יתימא ןוצר
 .תנייוצמ תיכוניח הדובע
 .ךכ וכישמה
םיפוצה תכרבב
”ץמאו קזח“
 לומיש ןב לג
)ר”ע( לארשיב םיירבעה םיפוצה תעונת ל”כזמ
םייכוניח םינכת חותיפ – ינוליס עטנ
:הבתכ
תינילק תינטאיד ,ןואלג לכימ ר”ד
:יעוצקמ ץועיי
לאיתלאש עבשילא
:בוציע
הילצרה יפוצ ,”םיפשר“ טבש
ב םלוצ
2012 ,ינוי
:הכרדהה ךרעמ תורטמ
– ונלש הארמל םילהנמ ונחנאש םייחה חרוא ןיב רשקל תועדומ חתפל
.ונלש הארמה לע םיעיפשמ הנישה ילגרהו תינפוגה תוליעפה ,הנוזתה