Page 19 - zofim_WEB

This is a SEO version of zofim_WEB. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
19
:קוחה
http://news.walla.co.il/?w=/9/2518061
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1667466
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1655618
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000734670
:קוחה דעב
http://blog.comme-il-faut.com/?p=558
:קוחה דגנ
http://news.walla.co.il/?w=/90/1700916
ץמאמה לע לבח ןכלו הגוע תסורפ וליפא תפרוש אל הריהמ הכילה
!ןוכנ אל
,הברה אל הארנ ילוא הז .תוירולק 150 -כ תפרוש תעזוימ העש יצח ךשמב הריהמ הכילה
םירמוחה ףוליח בצק .תידיימה תוירולקה תפירשל רבעמ ןורתי שי תינפוגה תוליעפל לבא
,ףסונב .)תוליעפה תומיצעב יולת( תוליעפה רחאל תועש 15-24 ךשמב םג רתוי הובג
ףוגב םירירשה תומכ תלדגהב ,תואירבה לע הרימשב ינויח דיקפת תינפוג תוליעפל
לקשמב הדיריל תינויח הרגשבש רבדכ תינפוג תוליעפ .ףוגב ןמושה תומכ תנטקהבו
.ןמז ךרואל לקשמה לע הרימשלו
,ןמוש ףורשל ידכ תופוצר תוקד 20 לעמ עצבתהל תבייח לגרב הכילה
ןמזה לע לבח תרחא
!ןוכנ אל
תוקד 150 תוחפל תושעל ץלמומ .הבושחה איה תוליעפה לש תרבטצמה העפשהה
5 תוקד 30 ךשמב םיכלוה םא הנשמ אל הזו עובשב תינפוג תוליעפ לש )יצחו םיתעש(
רשפא ,ףוצר העש יצח תכלל ןמז ןיא םא .עובשב םימעפ 3 תוקד 50 וא עובשב םימעפ
.םויה ךשמב םימעפ 3 תוקד 10 -ל הכילהה תא קלחל
:6 חפסנ
פושוטופה קוח