English site
חיפוש
חיפוש מתקדם

ראש הממשלה, מר אהוד אולמרט הניח את אבן הפינה למרכז ישראלי סיני לשיתוף פעולה בטכנולוגיות מתקדמות בענף הרפת, שיוקם ליד בייגין.

המרכז הוא ברחבה של פרויקט רפת ההדגמה שהקימה ישראל בסין ואשר זכה להצלחה גדולה.

ראש הממשלה חולב ברפת הישראלית ליד בייג'ין

...חותם בספר האורחים של הרפת
בוחן טכנולוגיה ישראלית בשימוש רפת ההדגמה
טועם ממוצרי החלב בסין - אריזת חלב שמיועדת לתלמידים בבתי - ספר.
מול הכניסה לרפת המשותפת של ישראל וסין
עם נספח החקלאות והתרבות
תפריט ענף החלב
קישורים
office@milk.org.il :דרך החורש 4 (בניין אפריקה ישראל), יהוד 5647003 | טל : ∗חלבי (6535∗) , 9564750 - 03 | פקס : 9564766 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט