English site
חיפוש
חיפוש מתקדם

עליה של 6% בצריכת חלב ומוצריו ב-2006

 

ישעי' וייס

 

דו"ח מועצת החלב ב-2006 קובע כי חלה עליה של 6% בצריכת חלב ומוצריו. לפי נתוני המועצה, הישראלים צרכו כ1.2 מיליארד ליטר חלב בקר ומוצרי חלב וזאת לעומת 1.1 מיליארד ליטר ב-2005. לטענת המועצה העליה בשיווק חלב ומוצריו, נובעת, בין היתר, מהפעילות השיווקית של המחלבות שטראוס, תנובה וטרה.

 

בקטגוריית חלב ומשקאות חלב נרשמה עליה מ-379 מיליון ליטר ל-402 מיליון. צריכת התוצרת הניגרת ומעדנים עלתה מ-152 אלף טון ל-165. בקטגוריית הגבינות הקשות עליה מ-24 אלף טון, ל-25 אלף ובגבינות הלבנות עליה מ-82 אלף טון ל-87 אלף טון. בחמאה נרשמה עליה של 4.5% מ-5.8 אלף טון ל-6.1 אלף טון.

שייקה דרורי, מנכ"ל מועצת החלב, אומר כי מגמת העליה בצריכת מוצרי חלב צפויה להימשך גם בשנה הקרובה. כדי לגרום ליצרנים לייצר חלב מעבר למכסה, במטרה להבטיח את הביקושים הצפויים לחלב בקר במיוחד בעונת הקיץ, הוחלט במועצת החלב, כי המחיר לליטר חלב גולמי עודף, שייוצר ב-2007 מעבר למכסה, יגדל ל- 85% מהמחיר שמשלמות המחלבות לרפתות תמורת החלב הגולמי.

לאור המלצת מועצת החלב והחלטת שר החקלאות בעקבותיה, יגדלו מכסות החלב בשנת 2007 ב-3.5%. המכסה הלאומית תגדל ב-40 מיליון ליטר, מ-1,130 מיליון ל-1,170 מיליון ליטר חלב גולמי, לאחר מספר שנים שבהן קוצצה המכסה.

 

תפריט ענף החלב
קישורים
office@milk.org.il :דרך החורש 4 (בניין אפריקה ישראל), יהוד 5647003 | טל : ∗חלבי (6535∗) , 9564750 - 03 | פקס : 9564766 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט