חיפוש מתקדם
מועצת החלב
English | عربي
 
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי בניית ותחזוקת אתרי אינטרנט במסגרת מכרז 2/16 – הודעת הבהרה מספר 6


1. שאלה: מבוקש לאפשר למציע ייחוס עמידה בדרישות הסף לחברות אחרות בקבוצה המצויות בבעלותו ושליטת המלאה 100%.
    תשובה: ניתן לייחס למציע ניסיון של חברת בת בבעלות ושליטה מלאה (100%). במקרה כזה מציע יצרף להצעתו מסמכים
    המצביעים על בעלותו ושליטתו המלאה כאמור.

2. שאלה: מבוקש כי חילוט הערבות יהיה בגובה הנזק שנגרם בפועל או סכומים שהמועצה זכאית להם מהזוכה וכן כי תנתן
    התראה של 14 יום מראש בטרם החילוט.
    תשובה: תינתן התראה של 14 יום מראש לפני חילוט הערבות.

3. שאלה: מבוקש להחריג זכויות קנין רוחני בקשר עם מתודולוגיות, נהלי ושיטות עבודה, כלים סטנדרטיים, רעיונות, תפישות,
    know how, ו/או פיתוחים סטנדרטיים ו/או בקשר עם ידע גנרי שאינו מהווה פיתוח אשר נוצר באופן ייעודי ע"י המועצה.
   תשובה: ראה התשובה לשאלה 4 בהודעת הבהרה מס' 1.  

4. שאלה: סעיף 36 למכרז - מבוקש להחריג מהויתור על טענות מצגים שהוצגו ע"י המועצה.
    תשובה: לא יחול שינוי בנוסח סעיף 36.

5. שאלה: חסרים סעיפים סטנדררטיים המקובלים בהתקשרות מסוג זה, לרבות נהלי שינויים (שו"ש), הגבלת אחריות הספק
    לנזקים ישירים בלבד ותחימתה בתקרה סבירה, אחריות המועצה לתכנים ופעילות האתר, חריגים מקובלים לתחזוקה, כוח עליון
    וכיו"ב.
    נבקש להבהיר כי נושאים אלה יסוכמו בין הצדדים לאחר הזכייה.
    תשובה: ככל שהזוכה יבקש מהמועצה לשקול להכניס תנאים נוספים להתקשרות שאינם מופיעים במכרז ואין בהם לדעת המועצה
    כדי לשנות מתנאיו באופן מהותי, המועצה תשקול את התנאים המבוקשים.

6. שאלה: ההבדלים בין שלושת האתרים ברמת תבנית, עיצוב וכל הבדל נוסף.
    תשובה: האתרים מכילים  נתונים שונים. תבניות העיצוב דומות לכל האתרים, אך לכל אחד יש את הייחודיות שלו.
    יוחלט בשלב העיצוב.

7.  שאלה: היות ובשלב א' ההצעות לא מנוקדות על בסיס המחיר, נבקש להבהיר האם יש להגיש את נספח המחיר בעת הגשת
     המענה.
     תשובה: ראו התשובה לשאלה 3- בהודעת הבהרה מס' 4  

8. שאלה: אמות מידה לבחירת מציע בשלב א' צוין כי 10% מאומדן זה יתייחס לשירותים נוספים. מתבקשת הבהרה למרכיבי אותם
    שירותים והיכן להציגם במסגרת מענה נשוא מכרז זה.
    תשובה: כל שרות נוסף שלא נכלל במכרז ויהווה יתרון על אחת מההצעות.  

9. שאלה: מהו פרק הזמן הצפוי, מרגע קבלת תוצאות שלב א' ועד למועד האחרון להגשת הנדרש במסגרת שלב ב'.
    תשובה: פרק הזמן הצפוי הוא כשלושה שבועות.
 

10.שאל
ה: בסעיף 21 ישנה התייחסות לסעיפים 13(י') ו – 13 (יא'), אנא הבהרתכם האם נפלה טעות סופר והכוונה
     לסעיפים 13.1, 13.2.
     תשובה: הכוונה בסעיף היא אכן לסעיפים 13.1, 13.2.

11.שאלה:נספח א-סעיף 9, וסעיף 30: האם ה-wireframes שניתנו כדוגמא במכרז רלוונטים לכל 3 האתרים?
     תשובה: מה שמופיע במכרז מתייחס עבור 3 אתרים, אך העיצוב והאפיון הסופי יכריעו בסוף.
 
12.שאלה: נספח א-סעיף 10: עולה דרישה להציג דף בית לדוגמא,סעיף 13.2 נדרש המציע להציג עמוד בית ופרמטרים אחרים
     במסגרת אותו שלב ב'. מבקשים הבהרה מה נדרש בדיוק להציג במסגרת שלב ב', מהם הפרמטרים הרלוונטים להצגה
     כאמות מידה בין המציעים השונים ולשמירה על עיקרון השוויונות.
     תשובה: כמפורט בסעיף 13 במכרז - עמוד אחד מעוצב עפ"י בקשת המועצה. אותו עמוד יבוקש מכלל המציעים שעלו לשלב ב'.
     כמו כן ראה סעיף 20 מידע לגבי אמות המידה ובחירת ההצעה הזוכה.  

13.שאלה: נספח א – סעיף 11: בכדי לתמחר ולצמצם את מימד האי ודאות מבקשים להדגים את הקונספט על עמוד הבית בלבד,
     לאחר אשור המזמין יוצגו ישומים של דפים נוספים. מבקשים להגביל לעד 2 הצגות קונספט בלבד, במידה והמוצג בראשונה,
     לא יתקבל.
     מבקשי
ם לדעת מהם ההבדלים העצובים, האם מדובר על אותה תבנית עבור 3 האתרים?  
    תשובה: סעיף 11 בנספח א' מסביר כבר את תהליך העבודה עם הספק הנבחר.
    בשלב ב' של המכרז, הספק יגיש עיצוב עבור עמוד הבית + נראות של עמוד לדוגמא ממערכת הניהול.
    מדובר על אותה תבנית ל-3 האתרים.  

14.שאלה: מה יוגדר כאתרים הפונים לשוק הבינלאומי?
     תשובה: כל אתר שנכתב בשפה אחרת, או לחלופין שאין לו שימוש בלעדי עבור ישראל.

15. שאלה: האם יש לצרף את נספח ב' (טופס הגשת ההצעה) הכולל את הצעת המחיר כחלק מהמענה בשלב א'.
      תשובה: ראו תשובה לשאלה 3 בהודעת הבהרה מס' 4.  

16.שאלה: מבוקש אישור כי הניסיון הקודם הנדרש הוא "בהצגת פרויקטים" ומהו הניקוד המקסימלי בגין מספר הפרויקטים המוצגים.
    כמו כן, לא ברור כיצד תימדד איכות הפרויקטים המוצגים.     
    תשובה: תנאי הסף בדבר הניסיון הקודם המינימלי הנדרש מפורט בסעיף 11(3). תיק עבודות שיכיל יותר מהנדרש בתנאי הסף,
    כאמור, יצביע על ניסיונו של המציע ויאפשר לוועדת המכרזים להתרשם טוב יותר מניסיונות ואיכות עבודתו. המועצה שומרת
    לעצמה את הזכות לבחון את איכות הפרויקטים. עיצוב, חוויית משתמש, רמת מורכבות וכו' יהיו חלק מאמות המידה לבחינת תיק
    העבודות.
 

קישורים
מופעל באמצעות מגוון אפקט