חיפוש מתקדם
מועצת החלב
English | عربي


הזמנה להציע הצעות למתן שירותי בניית ותחזוקת אתרי אינטרנט במסגרת מכרז 2/16 – הודעת הבהרה מספר 5"המועצה מבקשת להודיע למשתתפי המכרז כי לוח התשלומים, אשר בהתאם לו ישולם לזוכה התשלום עבור הקמת האתרים ישולם בהתאם לשיעורים ולשלבי הביצוע הבאים:

15% - עם חתימת החוזה
15% - עם תחילת הפיתוח, לאחר השלמת שלב האפיון הטכני והעצובי של האתר, התשתית ומערכת הניהול ואישורם על ידי המזמין.
35% - לאחר העמדת אתרי האינטרנט לבדיקות קבלה ע"י המזמין וקבלת הדרכה ומדריך למשתמש (מודפס או בקובץ).
15% - לאחר אישור אתרי האינטרנט ותחילת תקופת ההרצה (כפי שתיקבע על ידי המזמין).
15% - עם סיום תקופת ההרצה והשלמת התיעוד.
5%   - עם סיום תקופת האחריות (12 חודשים לאחר שהסתיימה תקופת ההרצה).


שאלה
: מציע מסוים בנה עבור מחלבה אתר תדמיתי זעיר; האתר מאוכסן בשרתים של המציע, הוא מקבל על כך תמורה ולעתים מעניק תמיכה. מכיוון שמדובר באתר מאוד קטן, המציע יוכל להעביר אותו לקבלן אחר אם יזכה במכרז.

תשובה: "סעיף 11(2) למכרז קובע את תנאי הסף שאמורים להתקיים במציע במועד הגשת ההצעה וראו גם התשובה בעניין תנאי סף זה, בהודעת הבהרה מספר 2 , תשובה לשאלה 6קישורים
מופעל באמצעות מגוון אפקט