חיפוש מתקדם
מועצת החלב
English | عربي

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי בניית ותחזוקת אתר האינטרנט של המועצה במסגרת מכרז 2/16


המועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק) (חל"צ) (להלן - "המועצה") מזמינה בזאת הצעות להספקת שירותי פיתוח ועיצוב אתר האינטרנט של המועצה במסגרת מכרז 2/16.

1.    עותק מלא ומפורט של תנאי ההליך והדרישות מהמציעים מפורסמים באתר האינטרנט של המועצה בכתובת WWW.MILK.ORG.IL.   

2.    הצעות תוגשנה עד ליום 6.7.16 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה בדרך החורש 4 יהוד.

3.    שאלות הבהרה יוגשו בכתב באמצעות המייל לכתובת שaviva@milk.org.il. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מצד מציעים
       יחול ביום 30.6.2016 בשעה 12:00.

4.    המועצה תהיה רשאית, בכל שלב, להבהיר ו/או להוסיף ו/או לערוך כל שינוי ביחס לתנאי ההליך ו/או ביחס לדרישות מהמציעים והיא
       תפרסם את הודעותיה באתר האינטרנט הנ"ל בלבד. על המציעים לעקוב אחר ההודעות שיפורסמו והן תחייבנה אותם בהליך זה.   

5.    המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההליך נשוא הזמנה זו ו/או לקיים הליך אחר, מכל טעם שהוא ומבלי כל צורך לנמק
       החלטתה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהיה למציעים כל טענה או דרישה, מכל סוג שהוא בענין זה.

                                            
למכרז ולנספחים לחץ כאן

בכבוד רב,

המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ)

קישורים
מופעל באמצעות מגוון אפקט