חיפוש מתקדם
מועצת החלב
English | عربي

הזמנה להציע הצעות מס' 1/16 - הפקת כנס מדעי הבקר – הודעת הבהרה מס' 3 מה-20.4.16

להלן שאלות שהופנו למועצה ע"י משתתף במכרז והתשובות לשאלות הללו. שאלות 1-7 להלן מתייחסות לנספח ה' - הסכם ההתקשרות ואילו שאלות 8-15 לנספח א' - מפרט הדרישות.
1. שאלה: סעיף 5 א' – המציע מתבקש להצהיר כי בדק את הסכם ההתקשרות עם המלון ומצא אותו מתאים לדרישות הכנס. ככל שהמציע מתבקש לחתום על ההסכם כבר עתה כאילו קיבל הודעת זכייה במכרז, מתבקשת המועצה להעביר לעיון המציע את ההסכם עם המלון לצורך בחינתו, על מנת שיוכל המציע להצהיר כמבוקש.
תשובה: מצורף להודעה זו דף ריכוז ובו מופיעים התנאים הרלוונטיים המוסכמים בין המועצה למלון. לענין התנאי האמור בהסכם, דינו של דף ריכוז זה כדין ההסכם עם המלון.
2. שאלה: סעיף 8 – המועצה מתבקשת להגדיר מה היא אותה חריגה מהותית מהתנאים המסחריים של ההסכם. עוד מתבקשת להבהיר המועצה כי ככל שיתבקש המציע להעניק שירותים נוספים או להרחיב את השירותים המנויים במפרט השירותים, אלו יתומחרו בהסכמה בין הצדדים והמציע יהיה זכאי לתשלום המוסכם בגינם.
תשובה: מובהר שהוראות הסעיף מתייחסות לפעולות הנדרשות לשם ביצוע השירותים  המוגדרים במפורש במכרז. על המציעים לקחת בחשבון שבמסגרת מתן השירותים ברמה גבוהה נדרש מהם לבצע את כל הפעולות המתחייבות לשם כך גם אם לא נרשמו במפורש. אם יסתבר כי לצורך ביצוע שירות מסוים ידרשו פעולות חריגות ובלתי צפויות הכרוכות בעלויות מהותיות שלא תוחשבו, המועצה, לפי שיקול דעתה, תתחשב בכך. ככל שהמפיקה תתבקש להעניק שירותים נוספים שאינם מנויים במפרט השירותים, אלה יתומחרו בנפרד והמפיקה תהיה זכאית לתשלום בגינם כפי שיוסכם בינה לבין המועצה.   
3. שאלה: סעיף 10 ב' – המועצה מתבקשת להבהיר מי היא אותה חברת שיאון המצוינת בהסכם זה.
תשובה: שיאון חברה ישראלית להזרעה ולטיפוח בע"מ, חברת בת של התאחדות מגדלי הבקר בישראל, אשר דרכה ניתן יהיה להירשם לכנס.  
4. שאלה: סעיף 16 ב' – המועצה מתבקשת להבהיר כי התמורה כהגדרתה בסעיף זה אינה כוללת כל תשלום בגין שירותים נוספים שהזמינה המועצה ושאינם כלולים במפרט שירותים ואינה כוללת כל תשלום בגין הרחבת היקף השירותים הכלולים במפרט.
תשובה: ראו התשובה לשאלה 2 לעיל.
5. שאלה: סעיף 17 – המועצה מתבקשת לבחון את השיעורים המצוינים, הם מסתכמים לידי 95% ולא לידי 100%.
תשובה: האמור בסעיף 17(ב) להסכם יתוקן מ – 35% ל – 40%.
6. שאלה: סעיף 30 – המועצה מתבקשת להבהיר כי בכל מקרה בו אירע נזק כאמור והתקבלה דרישה ו/או תביעה בגינו, תודיע המועצה למציע מיד עם קבלתה על מנת שתינתן למציע ההזדמנות הנאותה להתגונן מפניה, ובכל מקרה לא תהא רשאית להתפשר בדרישה / תביעה אלא בכפוף לקבלת הסכמת המציע לכך מראש ובכתב.
תשובה: לסעיף 30 להסכם המצורף למכרז תתווסף פסקה נוספת כדלקמן: "בכל מקרה בו תקבל המועצה דרישה ו/או תביעה בגין נזק תודיע על כך המועצה למפיקה על מנת שתינתן לה הזדמנות נאותה להתגונן מפניה. המועצה לא תתפשר בגין דרישה או תביעה שהמפיקה אחראית לה אלא בהסכמתה של המפיקה.
7. שאלה: סעיף 36 – המועצה מתבקשת להבהיר כי חרף האמור בסיפא לסעיף זה, המפיקה נדרשת אך ורק לעשות את מרב המאמצים להכניס סעיף ביטול עד 60 יום לפני הכנס כמבוקש, אך ככל שלא יעלה בידה לעשות כן מול הספקים השונים, לא יהווה הדבר הפרת התחייבות מצידה.
תשובה: הדרישה האמורה בסעיף 36 הנ"ל  נותרת בעינה. ככל שתתעורר בעיה ספציפית בזמן אמת ניתן יהיה לדון בה.  
8. שאלה: המועצה מתבקשת להבהיר על פי איזה גודל ביתן יש לתמחר?
תשובה: אחריות התמחור היא על המועצה.
9. שאלה: המועצה מתבקשת להבהיר מהי כמות התגים המבוקשת לבני הזוג?
תשובה: 150 תגים
10. שאלה: המועצה מתבקשת להבהיר את הגודל והמפרט של תלוש תיק כנס "שטראוס" ותלוש אירוע ערב "תנובה".
תשובה: כל תלוש - בגודל 5*7 ס"מ.
11. שאלה: המועצה מתבקשת להבהיר האם צילום מושב הפתיחה המבוקש הינו וידאו או סטילס?
תשובה: סטילס
12.שאלה: המועצה מתבקשת להבהיר היכן ניתן להכניס את תמחור דמי הארגון.
תשובה: השאלה אינה ברורה. התשלום למפיקה הוא כולל ויעשה בהתאם למכרז.
13.שאלה: בהמשך להבהרות שפרסמתם, האירוע השני הינו באחריות חברת ההפקה אי לכך אודה לקבלת הבהרות לנדרש בערב זה והיכן ניתן להכניס את תמחור ערב זה.
תשובה: מדובר על ערב במלון, ארוחת הערב ניתנת על ידי המלון, ארגון האמן הוא באחריות המחלבה, על המפיקה לדאוג לתיאום והכנת אולם מתאים עם במה. התמחור - כחלק מהמחיר הכולל למפיקה.
14.שאלה: המועצה מתבקשת להבהיר האם יש לתמחר יום הקמות והיכן.
תשובה: המלון יאפשר יום הקמות לפני הכנס. התמחור - חלק מהמחיר הכולל למפיקה.
15.שאלה: המועצה מתבקשת להבהיר האם נדרש לתמחר את החלק הראשון במפרט (ריכוז העבודה מול המלון הנבחר + הכנת תקציב לכנס).
תשובה: עלות זו אמורה להיכנס כחלק מעלות ההפקה.

לנספח להודעת ההבהרה לחץ כאן

הודעת הבהרה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
המשתתפים מתבקשים לרשום בפניהם כי המועד האחרון שעד אליו ניתן יהיה להגיש שאלות הבהרה הוא יום א' 1.5.2016 בשעה 12:00.


קישורים
מופעל באמצעות מגוון אפקט